Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-06-27 - BG.271.6.2019.BS - Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na zadanie pn.: "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice”

Branice, dnia 27.06.2019 r.

Zamawiający

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3,
48-140 Branice

nr postępowania - BG.271.6.2019.BS

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice ”

1. Z uwagi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wystąpiła konieczność dokonania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice” poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z wyjaśnień Zamawiającego.    

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2019r., pod nr 560874-N-2019 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 27.06.2019r. pod nr 540129870-N-2019.

3. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, Zamawiający wprowadza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianę SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.  

4. Na podstawie art. 38 ust. 6 p.z.p. przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych od  Zamawiającego w wyjaśnieniach treści SIWZ informacji odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie parametru wysokości włókna trawy.

Nowym terminem składania ofert jest 01 lipca 2019 r. do godziny 10:00, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert: 01 lipca 2019 r., godz. 10:30, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim siedziba Zamawiającego, pokój nr 20 (sekretariat) – dla składana ofert, pokój nr 18 – dla otwarcia ofert.

5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tak jak zostało to określone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

6. Zamawiający zamieszcza informację o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca