Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-06-21 - BZP nr 510125186-N-2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka

Branice, dnia 21.06.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 510125186-N-2019 z dnia 21-06-2019 r.
Gmina Branice: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 – Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543238-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540099844-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BG.271.4.2019.KJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej kotłowni na budynek punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Zmianą sposobu użytkowania objęte będą pomieszczenia parteru wraz z wiatą. Przewiduje się rozbiórki i demontaże elementów budowlanych, a także przebudowę wnętrza obiektu. W ramach prac rozpoczynających inwestycję projektuje się rozbiórkę zadaszenia nad wejściem od strony północnej, wykucia okien i drzwi, wykucie lub poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych, częściowe rozbiórki ścian oraz rozbiórki posadzek i części utwardzenia wokół budynku. Następnie przewiduje się dokonanie adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, wiążących się z koniecznością dokonania przebudowy zgodnie z załącznikami graficznymi. Pomieszczenia parteru budynku głównie wykorzystywane będą jako magazyny do składowania odpadów, jednak projektuje się także pomieszczenie biurowe, toaletę oraz jadalnię, które stanowić będą węzeł sanitarno -biurowy dla pracownika obsługującego punkt. Łączna powierzchnia użytkowa parteru wraz z wiatą wynosi 149,80 m2. Na piętrze niniejszego budynku będą realizowane jedynie roboty konstrukcyjne (przebicia, zamurowania, poszerzenia otworów). Punkt będzie miejscem zbierania, segregacji oraz magazynowania odpadów. Obiekt udostępniany będzie mieszkańcom max. 2 dni w tygodniu (od 4-8 h/d), obsługiwany będzie przez jednego pracownika. Przyjmowane będą i czasowo magazynowane odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne (w tym odpady o charakterze i składzie zbliżonym do złomu, w tym odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe, niektóre odpady remontowo-budowlane, sprzęt elektryczny i elektroniczny). Odpady pochodzące z gospodarstw domowych będą przyjmowane od mieszkańców miejscowości przez zbierającego, a następnie sortowane i magazynowane. Sortowanie nie będzie prowadziło do zmiany charakteru i składu lub klasyfikacji odpadów, nie przewiduje się także demontażu elementów na części przyjmowanych odpadów. Po zebraniu ilości transportowych odpady będą przekazywane do przetwarzania firmom zewnętrznym, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie prowadzonej przez ich jednostki gospodarki odpadowej. W zakres prac wchodzą roboty rozbiórkowe, murowe, instalacyjne, elektryczne, wykończeniowe oraz dociepleniowe, a w szczególności prace związane z: - przygotowaniem placu budowy, - demontażem okien, drzwi, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, części pokrycia dachowego, - demontażem instalacji i przewodów oraz elementów stałego wyposażenia (np. toalet, umywalek), - rozbiórką posadzek wewnątrz budynku, rozbiórką części ścian wewnętrznych oraz wykuciem części otworów w ścianach zewnętrznych, a także wykuciem otworów w stropodachu, celem poprowadzenia przewodów wentylacyjnych, - zamurowaniem lub przemurowaniem części otworów lub zmianą wymiarów części otworów okiennych lub drzwiowych, - wymianą i przebudową instalacji wewnętrznych, - wykonaniem nowych posadzek i przegród, a także nowych przewodów wentylacyjnych, - wykonaniem stropu drewnianego nad częścią parteru, - uzupełnieniem tynków, - usunięciem łuszczących się i odspajających powłok malarskich, - wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianą stolarki wewnętrznej, - tynkowaniem ścian, częściowym wykonywaniem gładzi cementowych, malowaniem, płytkowaniem oraz wykonywaniem innych robót wykończeniowych, - wykonaniem robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych oraz stropodachu, częściową wymianą pokrycia dachowego, - montażem wyposażenia budynku, np. wyposażenia sanitariatów, - innymi robotami towarzyszącymi, w tym pracami związanymi z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (np. nasadzenia zieleni separacyjnej). - uporządkowaniem terenu budowy - wyposażenie miejsca zbierania w kontenery, worki, pojemniki oraz wagę platformową, - wyposażenie PSZOK-a w materiały sorpcyjne oraz zestaw pierwszego reagowania (prewencja zabezpieczająca przed rozlaniem i zanieczyszczeniem terenów przyległych), - wyposażenie miejsca w tablicę informacyjną. Szczegółowy zakres prac opisuje dokumentacja techniczna (projekt budowlany).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45443000-4, 45421100-5, 45262100-2, 45262690-4, 45110000-1, 45450000-6, 45320000-6, 45410000-4, 45261320-3, 34928480-6, 45222110-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 281237
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "EMBUD" Michał Żychoń
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stelmacha 9
Kod pocztowy: 48-100
Miejscowość: Głubczyce
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 281237
Oferta z najniższą ceną/kosztem 281237
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281237
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.