Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-06-12 - BG.271.4.2019.KJ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka."

Branice, 12.06.2019r.

 

BG.271.4.2019.KJ

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.” 

 

1.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń

ul. Stelmacha nr 9

48-100 Głubczyce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60% - maksymalna ilość punktów 60

2) okres gwarancji –40% - maksymalna ilość punktów 40

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena ofertowa
brutto

Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji

Łączna
liczba pkt

1

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń

ul. Stelmacha nr 9

48-100 Głubczyce

 

60

40

100

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.06.2019r.  

 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca