Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-05-31 - BG.271.5.2019.BS - Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: „Budowa dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 191/12 w m. Branice przy ul. Szkolnej”

Branice, 31.05.2019r.

Znak sprawy: BG.271.5.2019.BS 

     

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  zaprasza do złożenia ofert na:
 1. Przedmiot zamówienia: „Budowa dodatkowego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 191/12 w m. Branice przy ul. Szkolnej”
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach:
  • Załącznik nr 1 – Przedmiar robót
  • Załącznik nr 2 - Projekt Budowlany
  • Załącznik nr 3 - Pozwolenie na budowę,
  • Załącznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna
  • Załącznik nr 5 - Projekt umowy
  • Załącznik nr 6 – Zarządzenie Nr 15G/19 Wójta Gminy Branice z dn. 14.02.2019r.
 1. Termin realizacji zamówienia 31 lipca 2019r.
 1. Okres gwarancji 5 lat
 1. Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, Branice pok. nr 20 (sekretariat) w terminie do 14.06.2019r. do godz. 10.00
 1. Termin otwarcia ofert 14.06.2019r. godz. 10.30
 1. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze robót będącym podstawą do wystawienia jednej faktury końcowej; płatność przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę do 30 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury VAT
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Beata Sakwerda, , tel. 519 762 839
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 1. Sposób rozliczeń: ryczałtowy, wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 1. Dodatkowe uwagi:
  1. dołączony przedmiar zamieszczony jest w celach informacyjnych i nie powinien stanowić jedynego wyznacznika do kalkulacji ceny. Przed złożeniem oferty Wykonawca robót jest zobowiązany do dokonania wizji w terenie oraz analizy dokumentacji projektowej jej części opisowej i graficznej, a także specyfikacji technicznej oraz zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych, w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia;
  2. wraz z wypełnionym formularzem cenowym Wykonawca złoży:
   • szczegółowy kosztorys ofertowy,
   • kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
   • zaświadczenie o wpisie aktualnym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  3. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
  4. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Branice;
  5. Zamawiający uprawniony jest do umorzenia postępowania bez podania przyczyny;

 

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

Załączniki