Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-05-13 - BG.6220.8.47.2016.AW - Obwieszczenie w sprawie informacji o wycofaniu wniosku oraz wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji

Branice, dnia 07.05.2019r.

 

Nr BG.6220.8.47.2016.AW

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie informacji o wycofaniu wniosku
oraz wysłuchanie strony przed wydaniem decyzji

 

dot. przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Niniejszym informuję, że w dniu 06.05.2019r. wpłynęło pismo Pana Mariusza Kot wycofujące wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”. Wzywam w związku z tym pozostałe strony do wskazania czy Pan/Pani sprzeciwia się umorzeniu postępowania w oparciu o art. 105 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego („Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”), w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego pisma. Brak wyrażenia stanowiska w tym okresie zostanie zinterpretowany jako brak sprzeciwu.

Jednocześnie na podstawie art. 10 K.p.a. zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez Pana Mariusza Kot zam. Jędrychowice 36, 48-140 Branice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 4. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w piątek w godzinach od 730 do 1400

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań, żądań i sprzeciwu w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Otrzymują:

  1. 1. Mariusz Kot
  2. 2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl