Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-05-08 - BG.6721.9.53.2018.KJ - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice

Branice, dnia 08.05.2019r.

 

 

BG.6721.9.53.2018.KJ

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu:

w dniach od 15.05.2019 r. do 12.06.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30. do godz. 15.30, w piątek od godz. 7.30  do godz. 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Branice, sala konferencyjna, o godz. 15.00

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt  4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu planu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ww. uwagi  i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Branice na adres: ul. Słowackiego 3, 48–140 Branice, w nieprzekraczalnym terminie do  27.06.2019 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres e_mail:

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Branice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Branice, dodatkowo Rada Gminy Branice.