Polska-Branice: Usługi związane z odpadami

2019/S 072-170436

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Branice
Słowackiego 3
Branice
48-140
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Sakwerda
Tel.: +48 774868192
E-mail:
Faks: +48 774868230
Kod NUTS: PL52

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.branice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.branice.pl/564/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie

 

Numer referencyjny: BG.271.3.2019.BS
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Branice, obejmującej 21 sołectw i 1 przysiółek oraz ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wyposażenie ww. nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym, zorganizowanie 2 razy w roku każdego roku akcyjnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90514000
90511000
90512000
90513100
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Branice

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2. W skład gminy Branice wchodzi 21 sołectw i 1 przysiółek tj.: Bliszczyce, Branice, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Oś, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jędrychowice, Jakubowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Przysiółek - Kałduny, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Kolonia Włodzienin, Wódka, Wysoka.

3. Prognozowana ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie 18 miesięcy na terenie gminy Branice, wyniesie w rozbiciu na poszczególne frakcje:

1. Odpady wielkogabarytowe – 150 Mg

2. Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji – 450 Mg

3. Zużyte opony – 30 Mg

4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12 Mg

5. Odpady budowlano-remontowe - 150 Mg

6. Odpady niebezpieczne (zużyte akumulatory i chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, przeterminowane leki) – 1,5 Mg

7. Odpady niesegregowane – 2 200 Mg

8. Odpady zmieszane opakowaniowe - 225 Mg

9. Opakowania ze szkła - 150 Mg

10. Opakowania z papieru i tektury - 11 Mg

11. Popiół - 1 150 Mg

12. Opakowania z tworzyw sztucznych – 8 Mg

4. Szacunkowa ilość worków do selektywnej zbiórki, podlegająca dystrybucji w okresie 18 miesięcy wynosi ok. 150 000 szt., szacunkowa ilość worków czarnych do zbierania odpadów zmieszanych wynosi ok. 150 000 szt.

5. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów:

Na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych dopuszcza się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: 120 litrów, 240 litrów, 1 100 litrów, 2,5 m3, 5 m3, 7 m3 lub/i worki o pojemności co najmniej 120 l w kolorze czarnym.

Odpady segregowane zbierane będą:

a. na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych do pojemników o pojemności co najmniej 120 litrów oraz do worków o pojemności 120 litrów.

b. na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych ustala się następujące rodzaje worków i pojemników do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych:

— worki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal oraz odpady wielomateriałowe,

— worki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier, tekturę,

— worki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,

— worki w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

— pojemniki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal oraz odpady wielomateriałowe,

— pojemniki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier, tekturę,

— pojemniki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,

— pojemniki w kolorze brązowym na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

— pojemniki w innych kolorach niż wyżej wymienione z przeznaczeniem na popiół.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Promocja selektywnej zbiórki odpadów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający nie przewiduje: przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zawarcia umowy ramowej, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, ograniczeń ubiegania się o zamówienie publiczne wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w oparciu o przepisy ustawy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej (potencjału technicznego) lub zawodowej:

1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

1.1.1 Wykonawca winien być podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1) na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

1.1.2 Wykonawca winien posiadać zezwolenie na transport odpadów, których rodzaje zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1), zgodnie z przepisami art. 50, ust. 3 ustawy o odpadach;

1.1.3 Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wobec Wójta Gminy Branice, jako podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym w szczególności art. 45;

1.1.4 Wykonawca winien być uprawniony do zbierania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach we wskazanej lokalizacji.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej wielkości co najmniej 1 500 ton (słownie: jeden tysiąc pięćset ton) w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych (następujących po sobie) miesięcy.

2. Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował, w celu realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy:

— min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice,

— min. 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice,

— min. 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka),

— min. 1 pojazdem do odbioru odpadów niebezpiecznych,

— min. 1 pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami komunalnymi,

— bazą magazynowo-transportową spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Wszystkie pojazdy winny być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych;

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pojazdami przeznaczonymi do transportu odpadów, zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC, badania techniczne oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5. Pojazdy winny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia oraz informacją o posiadanej bazie magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

 

Urząd Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, POLSKA, w sali konferencyjnej na I piętrze.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

III kwartał 2020 r.

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

1.1 aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

1.2 aktualne zezwolenie na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z przepisami art. 50 ust. 3 ustawy o odpadach,

1.3 wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z przepisami art. 50 ust. 3 ustawy o odpadach, potwierdzający że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

1.4 pozwolenie zintegrowane lub inna decyzja administracyjna na zbieranie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach we wskazanej lokalizacji,

1.5 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ilości odebranych odpadów, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

1.6 wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia oraz informacją o posiadanej bazie magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania nimi – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz, z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.5 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

2.6 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2.2-2.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę - podmioty zagraniczne - składane na wezwanie Zamawiającego opisano w dokumentacji zamówienia (SIWZ w pkcie V/3).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Terminy wniesienia odwołania.

5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, tj. przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpisu przeciwnikowi skargi.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-627
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2019