Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-03-21 - Rozeznanie Cenowe -przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Branice

Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych wyłączonych na mocy art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

 

Branice, dnia  21.03.2019r

 

ROZEZNANIE CENOWE

Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

I. Przedmiot zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa / usługa / robota budowlana:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Branice

2. Zakres robót:

- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głęb. 4 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe – 350 m2,

- oczyszczenie ręczne miejsc remontowanej nawierzchni – 350 m2 ,

- skropienie miejsc remontowanej nawierzchni emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - 350 m2

- wykonanie remontu nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11S warstwą grubości 4 cm. - do 5 m2 – 350 m2,

Podane powyżej wielkości są wielkościami orientacyjnym i mogą ulec zmianie po  wykonaniu obmiaru robót. Obmiar robót należy przeprowadzać z udziałem Zamawiającego.

Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z własnych materiałów, za pomocą własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu i pracowników.

Minimalne wymagania dla materiałów określono przy zastosowaniu materiałów referencyjnych.

3. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót.

4. Termin realizacji zamówienia: marzec-maj 2019r.

5. W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z w/w zadaniem.

6. Roboty budowlane, które są przedmiotem zamówienia mają być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie, a także sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie.

7. Jako dokumentacje powykonawczą należy dostarczyć aprobaty techniczne, certyfikaty, itp., materiałów wbudowanych.

 

II.  Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, karty techniczne produktów, które Wykonawca zamierza dostarczyć i zamontować.

Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną
z dokumentem rejestrowym.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2019r. w siedzibie zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź na adres mailowy: karolina.jaroszewska@branice.pl

 

III. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium

Cena – 100%

 

IV. Sposób porozumienia się z Wykonawcami:

W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt
z Panią Karoliną Jaroszewska, tel. 77 4868192 wew. 17 lub na adres mailowy karolina.jaroszewska@branice.pl

 

Ząłączniki