Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-03-11 - Nr BG.6220.1.9.2019.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Branice, dnia 11.03.2019r.

Nr BG.6220.1.9.2019.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E
W
ÓJTA GMINY BRANICE
 


Działając na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018r.,poz. 2081) Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 11.03.2019 roku decyzji znak: BG.6220.1.8.2019.AW o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Ochronie różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice

 

Z decyzją, a także z dokumentami sprawy, w tym:  

- z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.11.2019r. uzupełnionym w dniu 10.12.2018r. i 25.01.2019r.

- ze stanowiskiem  organów w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11.02.2019r. sygn. WOOŚ.4220.30.2019.MSe;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z dnia 06.02.2019r. sygn. NZ.4315.1.2019.MB (data wpływu do tut. Urzędu: 13.02.2019r.);

- opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach z dnia 12.02.2019r. znak: GL.ZZŚ.1.435.22.2019.TM (data wpływu do tut. Urzędu: 18.02.2019r.);

można się zapoznać w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w miejscowości Branice oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach (bip.branice.pl).

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Otrzymują :

 1. Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18
  48-140 Branice - na ręce Pełnomocnika Pana Władysława Lenartowicz
 2. Strony postępowania poprzez ogłoszenie:
  - na tablicy ogłoszeń w/m
  - na stronie  internetowej bip Urzędu Gminy
  - w rejonie planowanej inwestycji
 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Opolu
  ul. Firmowa 1, 45-594  Opole
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1b, 48-100 Głubczyce
 5. Dyrektor  Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Gliwicach,
  ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
 6. a/a