Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-19 - Nr BG.6220.1.7.2019.AW - Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu gromadzenia dowodów w sprawie wydania decyzji administracyjnej

Branice, dnia 19.02.2019r.

 

Nr BG.6220.1.7.2019.AW

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamiam strony

że zakończono gromadzenie dowodów w sprawie wydania decyzji administracyjnej dla przedsięwzięcia p. n. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice” wszczętego na wniosek Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18 reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Władysława Lenartowicz.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu - w terminie pięciu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach: bip.branice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3 oraz w rejonie planowanej inwestycji.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

 

Otrzymują :

1. Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18

48-140 Branice - na ręce Pełnomocnika Pana Władysława Lenartowicz

2. Strony postępowania poprzez ogłoszenie:

- na tablicy ogłoszeń w/m

- na stronie internetowej bip Urzędu Gminy

- w rejonie planowanej inwestycji

3. a/a