Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-05 - Obwieszczenie informujące o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice

Branice, dnia 05.02.2019r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 5.02.2019 ROKU.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018.2081),

WÓJT GMINY BRANICE, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Rada Gminy Branice, na sesji w dniu 17 grudnia 2018 roku, uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice – Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 roku;
 2. do uchwalonego dokumentu – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, zostały załączone, przez Wójta Gminy Branice, w wersji cyfrowej:
  1. pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa
   (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j.Dz.U.2018.2081),
  2. pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, 
   (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j.Dz.U.2018.2081).

Z treścią uchwalonego przez Radę Gminy Branice, dokumentu – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48 – 140 Branice.