Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-04 - BG. 6733.4.16.2018.KJ - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 31.01.2019r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE

Nr BG. 6733.4.16.2018.KJ
z dnia 31. 01. 2019 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa linii napowietrznej 15 kV (do zasilania budynków mieszkalnych), na działkach nr 686/2, 767/2, 767/5, 248/1 a.m. 2, obręb Bliszczyce”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz.2096 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr BG.6733.4.2018.KJ z dnia 31.01.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie linii napowietrznej 15 kV (do zasilania budynków mieszkalnych), na działkach nr 686/2, 767/2, 767/5, 248/1 a.m. 2, obręb Bliszczyce”

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy o sygn. BG.6733.4.2018.KJ, w tym z postanowieniami organów uzgadniających, w tut. urzędzie przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice (pokój 17), (czynny w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00). 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl