Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-01-28 - Nr BG.6220.1.2.2019.AW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Branice. dnia 25.01.2019r.

Nr BG.6220.1.2.2019.AW

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096). w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Wójt Gminy Branice

zawiadamia

strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice". Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr. ewid. 132/21. 132/52. 132/25, 132/24, 132/46 obręb Branice, na wniosek z dnia 29.11.2018 r. uzupełniony dnia 10.12.2018r. i 25.01.2019r. Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ul. Szpitalna 18 48-140 Branice reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Władysława Lenartowicz.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na czynnym prawie do udziału w postępowaniu.

Strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, w godzinach urzędowania - pokój nr 4.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 55 b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 2081, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, informuję o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach.

W przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przedłożenia raportu decyzję wydaje się po zaopiniowaniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań ochrony środowiska z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20. stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r.. poz. 2096. z późn. zm.) przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach: bip.branice.pl. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3 oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Referacie Budownictwa. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3. pok. nr 4 (parter).

 

Z up. Wójta
Beata Sakwerda

 

 

 1. Pan Władysław Lenartowicz
  Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
  ul. Szpitalna 18. 48-140 Branice
 2. Strony postępowania poprzez ogłoszenie:
  - na tablicy ogłoszeń w/m
  - na stronie internetowej bip Urzędu Gminy
  - w rejonie planowanej inwestycji
 3. a/a

 

 

 

Załączniki

PDF2019_01_28_BG_6220_1_3_2019_AW.pdf (444,48KB)

PDF2019_01_28_BG_6220_1_4_2019_AW.pdf (423,25KB)

PDF2019_01_28_BG_6220_1_5_2019_AW.pdf (317,17KB)