Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2019 roku

Posiedzenie z dnia 16-12-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVII / 152 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-12-16_XVII-152-19.pdf (252,12KB)
XVII / 151 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/374/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice zmienioną
Uchwałą Nr XVI/143/19 Rady Gminy Branice z dnia 18 listopada 2019 r.
PDFU_2019-12-16_XVII-151-19.pdf (175,40KB)
XVII / 150 / 19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice PDFU_2019-12-16_XVII-150-19.pdf (94,82KB)
XVII / 149 / 19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwie Branice PDFU_2019-12-16_XVII-149-19.pdf (1,44MB)
XVII / 148 / 19 w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok. PDFU_2019-12-16_XVII-148-19.pdf (91,95KB)
XVII / 147 / 19 zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty PDFU_2019-12-16_XVII-147-19.pdf (90,70KB)
XVII / 146 / 19 w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2020-2023 PDFU_2019-12-16_XVII-146-19.pdf (3,12MB)
XVII / 145 / 19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok PDFU_2019-12-16_XVII-145-19.pdf (2,42MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-11-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XVI / 144 / 19 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 PDFU_2019-11-18_XVI-144-19.pdf (243,48KB)
XVI / 143 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/374/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice PDFU_2019-11-18_XVI-143-19.pdf (98,35KB)
XVI / 142 / 19 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „AS – Aktywni i Samodzielni.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 -
Integracja społeczna
PDFU_2019-11-18_XVI-142-19.pdf (114,34KB)
XVI / 141 / 19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PDFU_2019-11-18_XVI-141-19.pdf (100,98KB)
XVI / 140 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości PDFU_2019-11-18_XVI-140-19.pdf (88,29KB)
XVI / 139 / 19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice obejmującego obszar położony w sołectwie Branice przyjętego uchwałą nr III/19/18 Rady Gminy Branice z dnia 17.12.2018r. PDFU_2019-11-18_XVI-139-19.pdf (1,35MB)
XVI / 138 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej PDFU_2019-11-18_XVI-138-19.pdf (88,86KB)
XVI / 137 / 19 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDFU_2019-11-18_XVI-137-19.pdf (94,36KB)
XVI / 136 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17  grudnia  2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-11-18_XVI-136-19.pdf (3,64MB)
XVI / 135 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-11-18_XVI-135-19.pdf (87,01KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-10-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XV / 134 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-10-21_XV-134-19.pdf (85,28KB)
XV / 133 / 19 w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-10-21_XV-133-19.pdf (85,23KB)
XV / 132 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-10-21_XV-132-19.pdf (87,18KB)
XV / 131 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-10-21_XV-131-19.pdf (87,41KB)
XV / 130 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-10-21_XV-130-19.pdf (86,92KB)
XV / 129 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-10-21_XV-129-19.pdf (87,43KB)
XV / 128 / 19 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Branice PDFU_2019-10-21_XV-128-19.pdf (89,71KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 16-09-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIV / 127 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-09-16_XIV-127-19.pdf (248,37KB)
XIV / 126 / 19 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  we Włodzieninie PDFU_2019-09-16_XIV-126-19.pdf (179,27KB)
XIV / 125 / 19 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach PDFU_2019-09-16_XIV-125-19.pdf (180,16KB)
XIV / 124 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-09-16_XIV-124-19.pdf (86,07KB)
XIV / 123 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-09-16_XIV-123-19.pdf (86,20KB)
XIV / 122 / 19 w sprawie  dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-09-16_XIV-122-19.pdf (85,60KB)
XIV / 121 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-09-16_XIV-121-19.pdf (85,83KB)
XIV / 120 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-09-16_XIV-120-19.pdf (86,11KB)
XIV / 119 / 19 w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach PDFU_2019-09-16_XIV-119-19.pdf (91,45KB)
XIV / 118 / 19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Branice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włodzieninie PDFU_2019-09-16_XIV-118-19.pdf (100,40KB)
XIV / 117 / 19 w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy Branice. PDFU_2019-09-16_XIV-117-19.pdf (172,41KB)
XIV / 116 / 19 w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy Branice. PDFU_2019-09-16_XIV-116-19.pdf (169,39KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-08-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XIII / 115 / 19 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach PDFU_2019-08-21_XIII-115-19.pdf (180,48KB)
XIII / 114 / 19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice. PDFU_2019-08-21_XIII-114-19.pdf (199,50KB)
XIII / 113 / 19 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2019-08-21_XIII-113-19.pdf (99,79KB)
XIII / 112 / 19 w sprawie najmu garażu PDFU_2019-08-21_XIII-112-19.pdf (85,00KB)
XIII / 111 / 19 w sprawie najmu garażu PDFU_2019-08-21_XIII-111-19.pdf (84,51KB)
XIII / 110 / 19 w sprawie najmu lokalu PDFU_2019-08-21_XIII-110-19.pdf (85,29KB)
XIII / 109 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-08-21_XIII-109-19.pdf (83,15KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 10-07-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XII / 108 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-07-10_XII-108-19.pdf (76,38KB)
XII / 107 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-07-10_XII-107-19.pdf (3,54MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 28-06-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XI / 106 / 19 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu  dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice PDFU_2019-06-28_XI-106-19.pdf (199,11KB)
XI / 105 / 19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi  na uchwałę Nr XLIII/432/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018r., w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. PDFU_2019-06-28_XI-105-19.pdf (13,09MB)
XI / 104 / 19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2019-06-28_XI-104-19.pdf (1,69MB)
XI / 103 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-06-28_XI-103-19.pdf (86,56KB)
XI / 102 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-06-28_XI-102-19.pdf (85,53KB)
XI / 101 / 19 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 PDFU_2019-06-28_XI-101-19.pdf (90,74KB)
XI / 100 / 19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2018 PDFU_2019-06-28_XI-100-19.pdf (86,70KB)
XI / 99 / 19 udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania PDFU_2019-06-28_XI-99-19.pdf (85,29KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 14-06-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
X / 98 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-06-14_X-98-19.pdf (77,23KB)
X / 97 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17  grudnia  2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-06-14_X-97-19.pdf (3,57MB)
X / 96 / 19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2019-06-14_X-96-19.pdf (481,95KB)
X / 95 / 19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty PDFU_2019-06-14_X-95-19.pdf (94,75KB)
X / 94 / 19 w sprawie wyrażenia woli  realizacji w Szkole Podstawowej we Włodzieninie programu "Hakujemy Paragrafy" PDFU_2019-06-14_X-94-19.pdf (6,50MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 20-05-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IX / 93 / 19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii "Powiatu Głubczyckiego" PDFU_2019-05-20_IX-93-19.pdf (174,25KB)
IX / 92 / 19 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice  2016-2020 PDFU_2019-05-20_IX-92-19.pdf (3,79MB)
IX / 91 / 19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2019-05-20_IX-91-19.pdf (88,39KB)
IX / 90 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-05-20_IX-90-19.pdf (88,00KB)
IX / 89 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17  grudnia  2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-05-20_IX-89-19.pdf (3,57MB)
IX / 88 / 19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2019 r.” PDFU_2019-05-20_IX-88-19.pdf (181,36KB)
IX / 87 / 19 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach PDFU_2019-05-20_IX-87-19.pdf (166,94KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 15-04-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VIII / 86 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFU_2019-04-15_VIII-86-19.pdf (118,27KB)
VIII / 85 / 19 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach PDFU_2019-04-15_VIII-85-19.pdf (268,56KB)
VIII / 84 / 19 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2019-04-15_VIII-84-19.pdf (152,32KB)
VIII / 83 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-83-19.pdf (87,50KB)
VIII / 82 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-82-19.pdf (85,79KB)
VIII / 81 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-81-19.pdf (86,02KB)
VIII / 80 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-80-19.pdf (87,16KB)
VIII / 79 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-79-19.pdf (86,22KB)
VIII / 78 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-78-19.pdf (86,23KB)
VIII / 77 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/59/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka PDFU_2019-04-15_VIII-77-19.pdf (90,56KB)
VIII / 76 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/64/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka PDFU_2019-04-15_VIII-76-19.pdf (92,21KB)
VIII / 75 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia PDFU_2019-04-15_VIII-75-19.pdf (91,13KB)
VIII / 74 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/54/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin PDFU_2019-04-15_VIII-74-19.pdf (91,74KB)
VIII / 73 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/61/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice PDFU_2019-04-15_VIII-73-19.pdf (91,83KB)
VIII / 72 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/63/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice PDFU_2019-04-15_VIII-72-19.pdf (91,22KB)
VIII / 71 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/53/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turków PDFU_2019-04-15_VIII-71-19.pdf (92,34KB)
VIII / 70 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/62/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice PDFU_2019-04-15_VIII-70-19.pdf (91,59KB)
VIII / 69 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice PDFU_2019-04-15_VIII-69-19.pdf (91,76KB)
VIII / 68 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/67/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice PDFU_2019-04-15_VIII-68-19.pdf (92,08KB)
VIII / 67 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr IX/80/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice PDFU_2019-04-15_VIII-67-19.pdf (92,09KB)
VIII / 66 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/58/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice PDFU_2019-04-15_VIII-66-19.pdf (92,21KB)
VIII / 65 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/57/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice PDFU_2019-04-15_VIII-65-19.pdf (92,88KB)
VIII / 64 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/66/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka PDFU_2019-04-15_VIII-64-19.pdf (92,35KB)
VIII / 63 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/51/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany PDFU_2019-04-15_VIII-63-19.pdf (90,74KB)
VIII / 62 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/35/15 Rady Gminy Branice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice PDFU_2019-04-15_VIII-62-19.pdf (91,98KB)
VIII / 61 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/65/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle PDFU_2019-04-15_VIII-61-19.pdf (92,06KB)
VIII / 60 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/56/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce PDFU_2019-04-15_VIII-60-19.pdf (92,17KB)
VIII / 59 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/70/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Branice PDFU_2019-04-15_VIII-59-19.pdf (90,97KB)
VIII / 58 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/69/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki PDFU_2019-04-15_VIII-58-19.pdf (92,51KB)
VIII / 57 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/68/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce PDFU_2019-04-15_VIII-57-19.pdf (91,69KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-03-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VII / 56 / 19 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2019-03-18_VII-56-19.pdf (89,81KB)
VII / 55 / 19 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2019-03-18_VII-55-19.pdf (88,00KB)
VII / 54 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-03-18_VII-54-19.pdf (356,55KB)
VII / 53 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17  grudnia  2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-03-18_VII-53-19.pdf (3,55MB)
VII / 52 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-52-19.pdf (85,39KB)
VII / 51 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-51-19.pdf (85,55KB)
VII / 50 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-50-19.pdf (85,03KB)
VII / 49 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-49-19.pdf (280,98KB)
VII / 48 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-48-19.pdf (267,72KB)
VII / 47 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-47-19.pdf (327,32KB)
VII / 46 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-46-19.pdf (318,45KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-02-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VI / 45 / 19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2019-02-18_VI-45-19.pdf (154,46KB)
VI / 44 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-02-18_VI-44-19.pdf (85,63KB)
VI / 43 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-02-18_VI-43-19.pdf (86,46KB)
VI / 42 / 19 w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-02-18_VI-42-19.pdf (91,95KB)
VI / 41 / 19 w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w  uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-02-18_VI-41-19.pdf (88,97KB)
VI / 40 / 19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok PDFU_2019-02-18_VI-40-19.pdf (122,56KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-01-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
V / 39 / 19 w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-39-19.pdf (93,02KB)
V / 38 / 19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFU_2019-01-21_V-38-19.pdf (111,35KB)
V / 37 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-37-19.pdf (85,76KB)
V / 36 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-36-19.pdf (85,89KB)
V / 35 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-35-19.pdf (86,12KB)
V / 34 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-34-19.pdf (85,53KB)
V / 33 / 19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Lokalno-Rolnej  na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-33-19.pdf (163,72KB)
V / 32 / 19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Oświatowej  na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-32-19.pdf (167,50KB)
V / 31 / 19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-31-19.pdf (162,97KB)
V / 30 / 19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-30-19.pdf (163,53KB)
V / 29 / 19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-29-19.pdf (172,51KB)