Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-12-28 - BG.6845.11.2018.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 316/4 w Posucicach

Branice, dnia 28.12.2018r.

 

BG.6845.11.2018.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie
(nr działki)
i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

316/4

KW nr OP1G/ 00035899/9

 

pow. 0,4600 ha

Posucice

(S)teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

30.01.2019

godz.10:00

39 000,00 zł  + VAT wg obowiązującej stawki

5000,00 zł

24.01.2019

Sprzedaż w formie I przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje dostępne na bip.branice.pl i w Urzędzie Gminy pokój 17

 

 

Opis: Działka przeznaczona pod zabudowę (Bp) położona około 750 m od zabudowań wsi Branice. Kształt działki korzystny regularny wielokąt, porośnięta dziko rosnącymi krzewami i drzewami, posiada dostęp do drogi wojewódzkiej co ogranicza zabudowę w przedniej części nieruchomości. Działka nie jest uzbrojona.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

  1. zobowiązanie do rozpoczęcia zabudowy w terminie 12 miesięcy (za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów) i jej zakończenia w terminie 24 miesięcy od daty sprzedaży (za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie obiektu względnie zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i zaświadczenie o braku podstaw lub braku wniesienia sprzeciwu);
  2.  zobowiązanie nabywcy do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków , o których mowa w pkt a) , w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków,   pod rygorem uznania, że nabywca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt c).
  3. wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz  Gminy   Branice kar umownych: w wysokości 0,1% ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia zabudowy  nieruchomości, zgodnie z lit. a)
  4.  wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt c), stosownie do  przepisu art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2024 r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie zapłaci wyżej opisanych,   naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminiewpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do podpisania umowy sprzedaż w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice, nie podpisanie umowy powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.