Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-11-29 - BZP nr 500286214-N-2018 - Ogłoszenie o zmianie umowy - dotyczy zamówienia: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka i Jakubowice

Branice, dnia 29.11.2018r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 500286214-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Branice: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka i Jakubowice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594141-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500073395-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48140   Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka i Jakubowice
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.19.2017.AK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje roboty dotyczące budowy placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jakubowice i Wysoka. W miejscowości Jakubowice przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z dostawą sprzętu na działce nr 40. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej piasku oraz montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych projektuje się: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę, zestaw zabawowy oraz zjeżdżalnię liniową. W zakresie urządzeń siłowych projektuje się montaż takich urządzeń jak: orbitrek, wioślarz, oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablice informacyjną. W miejscowości Wysoka przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z dostawą sprzętu w miejscowości Wysoka na działce nr 213. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej piasku, wykonanie ogrodzenia oraz montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych projektuje się: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę, zestaw zabawowy oraz huśtawkę bocianie gniazdo. W zakresie urządzeń siłowych projektuje się montaż takich urządzeń jak: orbitrek, surfem oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablice informacyjną

II.4) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
45342000-6,
45223800-4,
37500000-3,
45233120-6,
45233000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
22.11.2017-30.06.2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/12/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana dotyczy terminu realizacji pierwszego etapu robót na dzień 30.04.2018r., lecz nie zmienia końcowego terminu realizacji zamówienia
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
późne zakończenie procedury przetargowej i rozpoczynający się sezon zimowy w chwili zawarcia umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: