Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-11-29 - Nr BG. 6733.6.1.2018.KJ - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 29.11.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE
|
Nr BG. 6733.6.1.2018.KJ

z dnia 29.11.2018r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach, gmina Branice, na działkach nr 256, 461/3, 464/2, 464/3, 686/2, 757/1, 797, 798/5, 860, obręb Bliszczyce”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz.2096 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach, gmina Branice, na działkach nr 256, 461/3, 464/2, 464/3, 686/2, 757/1, 797, 798/5, 860, obręb Bliszczyce”. Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Pan Mirosław Bartocha, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PROJEKT” Mirosław Bartocha, z siedzibą Nysa ul. Żwirki i Wigury 6/2, występującego w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Otrzymują:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie na ręce Pana Mirosława Bartocha, prowadzącego działalność pod nazwą „PROJEKT” Mirosław Bartocha, z siedzibą Nysa ul. Żwirki i Wigury.
  2. Powiat Głubczycki
  3. Spółdzielcze Gospodarstwo Rodzinne w Bliszczycach
  4. Gmina Branice, a/a