Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-11-27 - Nr BG. 6733.4.1.2018.KJ - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 27.11.2018r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE

Nr BG. 6733.4.1.2018.KJ
z dnia 27.11. 2018 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowa linii napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 686/2; 767/2; 767/5; 248/1 a.m. 2 obręb Bliszczyce”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz.2096 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie linii napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr 686/2; 767/2; 767/5; 248/1 a.m. 2 obręb Bliszczyce

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Pan Marek Diaków reprezentujący firmę Diaków Tadeusz Diaków z siedziba w Kępie 46-022, ul. 1 Maja 1, występującego w imieniu TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, 31-032 Kraków ul. Podgórska 25, na podstawie Pełnomocnictwa Nr 61/DOOP/2018

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

 

Otrzymują:

 

  1. Marek Diaków reprezentujący firmę Diaków Tadeusz Diaków z siedziba w Kępie 46-022, ul. 1 Maja 1, występującego w imieniu TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Gmina Branice
  2. Powiat Głubczycki
  3. Jolanta Maria Jenda - Lipa
  4. Gmina Branice, a/a