Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-11-22 - Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Branice, dnia 22.11.2018r.

 

 

 

Protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51G/18 Wójta Gminy Branice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w terminie od dnia 25 października 2018r. do 16 listopada 2018r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu.

Dnia 17 października 2018r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu. Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie na „Formularzu zgłoszenia uwag” do sekretariatu Urzędu Gminy Branice lub przekazać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w terminie określonym do dnia 16 listopada 2018r.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/15/11  Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

 

 

Branice, 22 listopada 2018r.
Sporządziła: Katarzyna Herbut

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca