Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-11-16 - BG.6220.2.11.2018.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na kabinę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek”

Branice, dnia 14.11.2018r.

BG.6220.2.11.2018.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE


Działając na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1405, ze zm.) Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 14.11.2018 roku decyzji znak: BG.6220.2.10.2018.AW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części warsztatu mechaniki samochodowej na kabinę lakierniczą ”CENTRUMCAR” Paweł Kopeczek” (przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr. ewid. 46/1 obręb Uciechowice)

Z decyzją, a także z dokumentami sprawy, w tym:

- z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2018 r.

- ze stanowiskiem organów w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.08.2018r. sygn. WOOŚ.4220.179.2018.EB;

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z dnia 07.08.2018r. sygn. NZ.4315.5.2018.MB (data wpływu do tut. Urzędu: 13.08.2018r.);

- opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach z dnia 07.08.2018 r. znak: GL.ZZŚ.1.435.92.2018.TM (data wpływu do tut. Urzędu: 16.08.2018 r.);

- postanowieniem Wójta Gminy Branice o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr BG.6220.2.6.2018.AW z dnia 17.09.2018 r.

można się zapoznać w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach (bip.branice.pl).

Z up. WÓJTA

Skarbnik Gminy

Stanisław Rzeszuciński

Otrzymują:

 1. Aneta i Paweł Kopeczek

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gliwicach,
  ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
 4. Józef Kawik
 5. Ryszard Sęga
 6. Krystyna Węglowska
 7. Kazimierz Węglowski
 8. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 9. a/a