Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-10-22 - BG.271.5.2018.BS - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego zamówienia na: "Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice"

Branice, dnia 22.10.2018r.

BG.271.5.2018.BS

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania  przetargowego

 

Dotyczy przetargu:Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice.

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art.93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.5.2018.BS, ogłoszonego w BZP pod Nr 617412-N-2018(data zamieszczenia 14.09.2018 r.), dotyczącego  zadania pn.: "Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 

Uzasadnienie:

Zamawiający oszacował koszty realizacji powyższego zadania na kwotę  635 813,43 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 43/100 ) i taką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Ceny wszystkich trzech ważnych ofert złożonych w przedmiotowym przetargu to kwoty wyższe niż w/w, a zatem przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym oferta z najniższą ceną, która wynosi 787 042,66 zł brutto  (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dwa złote 66/100 ).

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia,więc zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zgodnie z którym to przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.