Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-08-22 - BZP nr 500200445-N-2018 - Ogłoszenie o zmianie umowy - dotyczy zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branice

Branice, dnia 22.08.2018r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

 
 
Ogłoszenie nr 500200445-N-2018 z dnia 22-08-2018 r.
Branice: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzstwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 11060-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 17491-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 68060-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48140   Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branice
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.1.2017.KJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: budowa systemu kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, z elementami kanalizacji deszczowej oraz rekonstrukcją terenu do stanu pierwotnego. Cel zadania: realizacji zadania ma umożliwić odbiór ścieków sanitarnych (socjalno-bytowych) z posesji miejscowości Branice. Na terenie działającej istniejącej kanalizacji ogólnospławnej realizacja zadania pozwoli na rozdzielenie ścieków ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne (socjalno-bytowe). W wyniku wybudowania nowych kanałów kanalizacji sanitarnej obecne kolektory ogólnospławne będą spełniały rolę kanalizacji deszczowej. W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej bezpośrednio do odbiornika (rowu) pomijając istniejący odcinek przebiegający przez oczyszczalnie ścieków), należy wybudować nowy odcinek kanalizacji deszczowej (przedłużenie istniejącego kolektora ogólnospławnego - docelowo kolektor kanalizacji deszczowej) bezpośrednio do rowu poprzez istniejący przepust. Miejsce realizacji zadania: miejscowość Branice, gmina Branice, powiat głubczycki, woj. opolskie. Realizacja obejmie prawie całą zabudowaną część miejscowości Branice. Projektowane sieci i obiekty sieciowe usytuowane zostały głównie w ciągach komunikacyjnych - drodze wojewódzkiej nr 419 relacji Racibórz – Kietrz – Branice – Granica Państwa, drogach powiatowych relacji Głubczyce - Włodzienin - Dzbańce - Wiechowice i relacji Głubczyce - Lewice - Branice - Boboluszki Granica Państwa oraz w drogach gminnych i wewnętrznych, a także miejscowo na działkach prywatnych. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany został na działkach prywatnych (użytki rolne) oraz działkach gminnych. Główny kolektor nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej będący odbiornikiem kanałów z północnej cz. miejscowości Branice oraz z części Branice-Zamek zlokalizowany jest w drodze wojewódzkiej nr 419 relacji Racibórz- Kietrz- Branice. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia: Dla zakresu przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja projektowa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice” (opracowanie Pracowni Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” z Dzierżoniowa z 2013r. i 2014r.) późniejsze projekty zmieniające lub uzupełniające powyższą dokumentację (opracowania firmy „PROJEKT” mgr inż. Mirosław Bartocha z 2015r.): - „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej drogi powiatowej nr 1282 O w miejscowości Branice”, - „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr 1216/1 drogi gminnej w miejscowości Branice”, - „Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr 1215/2 drogi gminnej w miejscowości Branice”, - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Żymierskiego i Młyńskiej w miejscowości Branice”, - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy 1 Maja oraz Żymierskiego w miejscowości Branice”, - „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy Szkolnej oraz 1 Maja w miejscowości Branice”, - Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice.

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45111100-9,
45111200-0,
45233000-9,
45232400-6,
45233220-7,
45231000-5,
45223000-6,
45112730-1,
45200000-9,
45233142-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
04.04.2017-30.09.2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Branice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/04/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka,  ,  ul. Kępska 1, 45-129 Opole,  45-129,  Opole,  kraj/woj. Polska
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 11132922.75 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/06/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy, zmiana w przypadku nieprzewidzianych kolizji, odbudowie- remoncie istniejących kanałów, zmiany nie odstępujące w sposób istotny od projektu
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu realizacji umowy (wydłużenie z 30.09.2018r.do dn. 16.12.2018r.) ze względu na roboty dodatkowe i niekorzystne warunki atmosferyczne
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość umowy po zmianie: 11.234.723,22 PLN netto, w tym roboty dodatkowe: 101.800,47 PLN netto.