Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-07-11 - EU.271.1.2018.BN - Zapytanie cenowe - przedmiot zamówienia: „Budowa otwartej strefy aktywności (OSA): siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu..."

Branice, dnia 11.07.2018 r.

 

Znak sprawy EU.271.1.2018.BN

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający Gmina Branice

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia:  „Budowa otwartej strefy aktywności (OSA): siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu, zagospodarowaniem terenu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w ramach budowy małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Branice”.
  Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiony został w:
  • załączniku do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
  • przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
 2. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018 roku
 3. Okres gwarancji:    5 lat
 4. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3,
  48-140 Branice, pok. nr 20 (sekretariat) lub na adres email:,
  w terminie do 19.07.2018 r. do godz. 15.30,
 5. Termin otwarcia ofert: 20.07.2018 r. godz. 10.00
 6. Warunki płatności:jedna faktura wystawiona po zakończeniu realizacji inwestycji
 7. Osoba upoważniona do kontaktu zwykonawcami: Beata Nowak
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 9. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 10. Dodatkowe uwagi:
  1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
  2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Branice.
  3) zamawiający uprawniony jest do umorzenia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Załączniki

PDFZapytanie cenowe - OSA.pdf, DOCZapytanie cenowe - OSA.doc

PDFZałącznik nr 1 - Opis-techniczny .pdf

PDFZałącznik nr 2 - przedmiar robót.pdf

PDFZałacznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf