Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-06-14 - BG.271.3.2018.BS - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie

PDFSprostowanie_z_otwarcia_ofert_BG_271_3.2018_BS_2018_06_15.pdf (28,58KB)

Branice, 14.06.2018r.

 

BG.271.3.2018.BS

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z póź. zm. - Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Naprzód sp. z o.o.
ul. Raciborska 144b

44 – 280 Rydułtowy

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

  1. W prowadzonym postępowaniu została złożonajedyna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

    1) cena ofertowa brutto - 60% - maksymalna ilość punktów 60
    2)termin płatności –40%- maksymalna ilość punktów 20
    3) promocja selektywnej zbiórki odpadów  –40% - maksymalna ilość punktów 20

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena
ofertowa 
brutto

Liczba pkt
w kryterium
termin
płatności

Liczba pkt
w kryterium
promocji
selektywnej
zbiórki odpadów

Łączna
liczba pkt

1

Naprzód sp. z o.o.

ul. Raciborska 144b

44 – 280 Rydułtowy

60

20

20

100

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 14.06.2018 r.  

 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca