Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-06-12 - BG.7150.2.2018.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu garażu w Jędrychowicach

Branice, dnia 12.06.2018 r.

 

BG.7150.2.2018.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu garażu:

 1. Oznaczenie działki i Księga Wieczysta
  Część działki 24/3, KW nr 29499
 2. Powierzchnia i położenie
  18 m2 Jędrychowice
 3. Przeznaczenie w planie miejscowym (P)/studium (S)
  (S) teren zabudowany/ zainwestowany
 4. Termin przetargu
  12.07.2018, godz.12:00
 5. Cena wywoławcza do  przetargu
  28.80 zł + VAT według obowiązującej stawki/ m-c
 6. Wysokość wadium /zł/ i termin wpłaty
  5,00 zł 06.07.2018
 7. Opis:
  Pomieszczenie typu garaż wraz z gruntem na którym jest posadowiony. Dojazd przez działkę Gminną. Pomieszczenie murowane, kryte papą. Stan pomieszczenia ocenia się jako dobry.

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminiewpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy najmu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu