Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-05-30 - BG.271.3.2018.BS - Informacja z otwarcia ofert na zamówienie publiczne pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”

04.06.2018r. Sprostowanie do informacji z otwarcia  ofert:
PDFBG_271_3_2018_BS_Sprostowanie.pdf (197,77KB)

 

 

Branice, 30 maja 2018r.

 

BG.271.3.2018.BS

 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”, odbyło się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 09.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 900.000,00 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty zł brutto za 1 miesiąc oraz łączna za okres 12 miesięcy

Termin płatności

Promocja selektywnej zbiórki odpadów

przygotowanie ulotek

przeprowadzenia pogadanek

dodatkowego odbioru odpadów wielkogabarytowych

1

„Naprzód” Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144B

44-280 Rydułtowy

68.324,53

słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery tysiące 53/100

58 dni

TAK

TAK

TAK

819.894,36

słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery 36/100

 

 Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do dnia 04.06.2018 r. włącznie, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wójt Gminy

/-/ Sebastian Baca