Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-05-28 - Informacja o zmianie treści ogłoszenia na zadanie pn.„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”

Branice, dnia 28 maja 2018r.

 

 

Oznaczenie sprawy: BG.271.3.2018.BS

 

INFORMACJA

o zmianie treści ogłoszenia

Gmina Branice jako Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uprzejmie informuje o zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie” w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym, zgodnie z treścią wskazaną poniżej.  

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych
 
 
 
Ogłoszenie nr 500119277-N-2018 z dnia 28-05-2018 r.
Branice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562469-N-2018
Data: 23/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48140   Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie -
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://http://bip.branice.pl/564/1045/przetargi.html

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: - Adres: -
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemny Adres: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zawarte są w SIWZ w pkt IX.1 do IX.8

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - §10 "Zmiany umowy"

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI