Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-05-07 - Nr BG.6220.8.33.2016.AW - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Branice, dnia 07.05.2018r.

 

 

Nr BG.6220.8.33.2016.AW

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM

Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

 

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie.

 

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 28.11.2016 roku uzupełniony w dniu 09.01.2017r., 08.08.2017r. oraz 16.04.2018r. złożony przez Pana Mariusz Kot zam. Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje o:

1) wniosku,

2) raporcie oddziaływania na środowisko,

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: BG.6220.8.2.2016.AW z dnia 27.01.2017r.

Raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu
28 listopada 2016 roku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W dniu 09.01.2017r., 08.08.2017r. oraz 16.04.2018r. Inwestor dokonał uzupełnienia raportu.

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Branice jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Głubczycach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Marszałkiem Województwa Opolskiego i Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach.

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 3 i art. 77 ust. 1 pkt 2i 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach, Marszałka Województwa Opolskiego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację .

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 10.05.2018r. do 08.06.2018r. włącznie.

 

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, pokój nr 4 w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu .

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu . Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Branicach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Jędrychowice.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

  1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
  2. a/a