Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-05-07 - Nr BG.6220.8.32.2016.AW - Obwieszczenie o wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 07.05.2018r.

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.8.32.2016.AW

o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Nr BG.6220.8.32.2016.AW

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Gliwicach
ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice

 

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 509 pkt. 9a i art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) przesyłam w załączeniu wniosek wraz z o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem i uzupełnieniem raportu.

Proszę o zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wraz z raportem plus CD
  2. Uzupełnienie raportu z dnia 09.01.2017r. plus CD (wpływ do tut. Urzędu 09.01.2017r.)
  3. Uzupełnienie raportu z dnia 08.08.2017r. plus CD (wpływ do tut. Urzędu 08.08.2017r.)
  4. Uzupełnienie raportu z dnia 16.04.2018r. plus CD (wpływ do tut. Urzędu 18.04.2018r.)
  5. Dodatkowo uzupełnienia raportu do RDOŚ w Opolu z dnia 22.03.2017r., 10.05.2017r i .20.10.2017r. plus CD

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice
  2. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice,
  3. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl