Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-04-13 - BG.6840.1.2018.MW - II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 259/1, KW nr OP1G/00029033/6

Branice, dnia 13.04.2018 r.

BG.6840.1.2018.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki) i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza
do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

259/1

KW nr

OP1G/00029033/6

0,1117 ha

budynek o pow. użytkowej

424,00m2, pow. zabudowy 251,00 m2

Bliszczyce 63a

(S)teren zabudowany/ zainwestowany

15.05.2018

godz.10:00

130 000,00 zł

VAT według obowiązującej stawki  

10 000,00 zł

09.05.2018

Sprzedaż w formie II przetargu ustnego nieograniczonego.

szczegółowe informacje dostępne na bip.branice.pl i w Urzędzie Gminy pokój 17

 

Opis: Budynek piętrowy z poddaszem częściowo użytkowymi częściowym podpiwniczeniem. Do budynku dobudowana parterowa przybudówka. Budynek pełnił funkcję szkoły podstawowej. Rok budowy 1850, później remontowany i zmodernizowany. Dach pokryty eternitem, stolarka drzwiowa i okienna drewniana,  Instalacje : wodno-kanalizacyjna energia oświetlenia i siła, centralne ogrzewanie w piwnicy. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Powyższe oświadczenia zawarte zostaną w notarialnej umowie zbycia nieruchomości.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.