Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-04-10 - BG.271.2.2018.AK - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Branice, 10.04.2018r

 

BG.271.2.2018.AK

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu parku wraz z małą infrastrukturą i małą architekturą”


1.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę: 

Zakład Zieleni i Małej Architektury
Usługi Transportowo Sprzętowe  
i Ogólnobudowlane. Alojzy Strzeduła
ul. Stawowa 5
47-491 Pawłów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.
 
2.  W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60% - maksymalna ilość punktów 60
2) gwarancja –40% - maksymalna ilość punktów 10

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt w
kryterium
cena
ofertowa  
brutto
Liczba pkt
w
kryterium
gwarancja
Łączna liczba
pkt w kryterium
cena ofertowa
brutto,
gwarancja  
1 Zakład Zieleni i Małej Architektury
Usługi Transportowo Sprzętowe  
i Ogólnobudowlane. Alojzy
Strzeduła
ul. Stawowa 5, 47-491 Pawłów
60 10  70
2 Przedsiębiorstwo Obsługi
Inwestycji EMBUD Michał Żychoń  
ul. Stelmacha 9, 48-100 Głubczyce
47 8 55


    
Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 10.04.2018 r.  
 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca