Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-03-19 - BG.271.2.2018.AK - Informacja z otwarcia ofert

Branice, 19 marca 2018r.

 

 

BG.271.2.2018.AK

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:


„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu parku wraz z małą infrastrukturą i mała architekturą”


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo
 
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój  obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu parku wraz z małą infrastrukturą i małą architekturą.” odbyło się w dniu 16.03.2018 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.140.246,73 zł brutto.
 
Oferty złożyło:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty
brutto
Gwarancja
1 Zakład Zieleni i Małej Architektury. USŁUGI TRANSPORTOWO
– SPRZĘTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE Alojzy Strzeduła  
ul. Stawowa 5, 47-491 Pawłów
1.138.062,74 60 miesięcy
2 Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji EMBUD Michał Żychoń  
ul. Stelmacha 9, 48-100 Głubczyce
1.438.799,57 58 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do dnia 22.03.2018  r. włącznie, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które stanowi załącznik nr 3.4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca