Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-03-02 - BG.6721.2.2018.KF - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Branice, dnia 02 marca 2018 roku.

 

BG.6721.2.2018.KF

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 2 MARCA 2018 ROKU

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar położony w sołectwie Branice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1073, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Gminy Branice z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 12 marca 2018 roku do 10 kwietnia 2018 roku,

w siedzibie Urzędu Gminy Branice,  48 – 140 Branice, ul. Słowackiego 3, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30. do godz. 15.30, w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie:

Urzędu Gminy Branice, sala konferencyjna, w dniu 05 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00

Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Branice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570, ze zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Branice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Branice, dodatkowo Rada Gminy Branice.