Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-02-02 - Rozeznanie cenowe - na wykonanie przedmiotu zamówienia, którym jest budowa 3 wiat przystankowych

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel. (77) 486 82 50
fax. (77) 486 82 30

Branice, dnia 02.02.2018 r.

 

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane gmina Branice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia, którym jest budowa 3 wiat przystankowych w ramach realizacji projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016 r. w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

 

I. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa / usługa / robota budowlana:

Budowa 3 wiat przystankowych z elementami małej architektury oraz częściowym utwardzeniem terenu w miejscowościach na terenie Gminy Branice: Włodzienin działka nr 368/1 (obręb 0017), Boboluszki działki nr 345/1 i 348 (obręb 002) oraz Branice działka nr 807/1 (obręb 003). Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w Załączniku do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (stanowiącym załączniki nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania), przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (stanowiącej załącznik nr 5).

 

W związku ze zmianą lokalizacji wiaty przystankowej w miejscowości Branice w ofercie należy uwzględnić budowę 1 wiaty przystankowej w miejscowości Branice zlokalizowanej na działce nr 807/1 (obręb 003).

 

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45422000-1  Roboty ciesielskie drewniane

45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

 

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.

 

II.  Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną
z dokumentem rejestrowym.

Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia.

Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uwzględniający wszystkie roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.

 

W razie wątpliwości Zamawiający może zażądać od oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2018 r. do godz. 12.00  osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
Sekretariat – pok. nr 20

 

Jednakże w tym przypadku ryzyko niedostarczenia oferty do Zamawiającego w terminie powyższym spoczywa na Oferencie.

 

III. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium

Cena – 100%

 

IV. Sposób porozumienia się z Wykonawcami:

 

W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt
z Panią/em Beatą Nowak, fax. 77 486 82 30  lub na adres mailowy

 

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

 

 

Załączniki