Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2018 roku

Uchwały Rady Gminy Branice uchwalone w 2018 roku

 

Posiedzenie z dnia 28-12-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IV / 28 / 18 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021 PDFU_2018-12-28_IV-28-18.pdf (3,54MB)
IV / 27 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-12-28_IV-27-18.pdf (249,92KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 17-12-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
III / 26 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-12-17_ III-26-18.pdf (238,05KB)
III / 25 / 18 w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Branice nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok. PDFU_2018-12-17_ III-25-18.pdf (91,29KB)
III / 24 / 18 w sprawie powołania składu Komisji Lokalno-Rolnej PDFU_2018-12-17_ III-24-18.pdf (89,69KB)
III / 23 / 18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2019 – 2021 PDFU_2018-12-17_ III-23-18.pdf (407,83KB)
III / 22 / 18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
PDFU_2018-12-17_ III-22-18.pdf (95,28KB)
III / 21 / 18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” PDFU_2018-12-17_ III-21-18.pdf (94,27KB)
III / 20 / 18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 PDFU_2018-12-17_ III-20-18.pdf (187,39KB)
III / 19 / 18 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice PDFU_2018-12-17_ III-19-18.pdf (47,42KB)
III / 18 / 18 w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2018-12-17_ III-18-18.pdf (3,53MB)
III / 17 / 18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok PDFU_2018-12-17_ III-17-18.pdf (2,65MB)

 

 

Posiedzenie z dnia 30-11-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
II / 16 / 18 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 PDFU_2018-11-30_II-16-18.pdf (241,95KB)
II / 15 / 18 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice PDFU_2018-11-30_II-15-18.pdf (326,98KB)
II / 14 / 18 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego PDFU_2018-11-30_II-14-18.pdf (96,01KB)
II / 13 / 18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU_2018-11-30_II-13-18.pdf (95,46KB)
II / 12 / 18 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021 PDFU_2018-11-30_II-12-18.pdf (3,54MB)
II / 11 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-11-30_II-11-18.pdf (257,11KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-11-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
I / 10 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2018-11-19_I-10-18.pdf (85,94KB)
I / 9 / 18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFU_2018-11-19_I-9-18.pdf (111,35KB)
I / 8 / 18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice PDFU_2018-11-19_I-8-18.pdf (599,52KB)
I / 7 / 18 w sprawie przyznania wynagrodzenia Wójtowi Gminy Branice PDFU_2018-11-19_I-7-18.pdf (89,72KB)
I / 6 / 18 w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDFU_2018-11-19_I-6-18.pdf (89,73KB)
I / 5 / 18 w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej PDFU_2018-11-19_I-5-18.pdf (88,89KB)
I / 4 / 18 w sprawie powołania składu Komisji Lokalno-Rolnej PDFU_2018-11-19_I-4-18.pdf (89,56KB)
I / 3 / 18 w sprawie powołania składu Komisji Budżetowo - Oświatowej PDFU_2018-11-19_I-3-18.pdf (90,42KB)
I / 2 / 18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2018-11-19_I-2-18.pdf (85,93KB)
I / 1 / 18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Branice PDFU_2018-11-19_I-1-18.pdf (83,40KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 15-10-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLIII / 435 / 18 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11  grudnia  2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021 PDFU_2018-10-15_XLIII-435-18.pdf (3,54MB)
XLIII / 434 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-10-15_XLIII-434-18.pdf (177,89KB)
XLIII / 433 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2018-10-15_XLIII-433-18.pdf (87,92KB)
XLIII / 432 / 18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice PDFU_2018-10-15_XLIII-432-18.pdf (207,09KB)
XLIII / 431 / 18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Branice PDFU_2018-10-15_XLIII-431-18.pdf (612,89KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 17-09-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLII / 430 / 18 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Głubczyckiego PDFU_2018-09-17_XLII-430-18.pdf (93,04KB)
XLII / 429 / 18 w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2018-09-17_XLII-429-18.pdf (87,41KB)
XLII / 428 / 18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej PDFU_2018-09-17_XLII-428-18.pdf (89,71KB)
XLII / 427 / 18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowicach PDFU_2018-09-17_XLII-427-18.pdf (183,44KB)
XLII / 426 / 18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wódce PDFU_2018-09-17_XLII-426-18.pdf (183,65KB)
XLII / 425 / 18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicach PDFU_2018-09-17_XLII-425-18.pdf (179,74KB)
XLII / 424 / 18 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Branice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewicach PDFU_2018-09-17_XLII-424-18.pdf (180,75KB)
XLII / 423 / 18 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2018-09-17_XLII-423-18.pdf (85,83KB)
XLII / 422 / 18 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2018-09-17_XLII-422-18.pdf (86,32KB)
XLII / 421 / 18 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2018-09-17_XLII-421-18.pdf (86,11KB)
XLII / 420 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-09-17_XLII-420-18.pdf (349,99KB)
XLII / 419 / 18 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11  grudnia  2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021 PDFU_2018-09-17_XLII-419-18.pdf (3,54MB)
XLII / 418 / 18 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFU_2018-09-17_XLII-418-18.pdf (98,54KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-06-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XL / 413 / 18 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu  dostarczania  wody i odprowadzania ścieków PDFU_2018-06-18_XL-413-18.pdf (201,79KB)
XL / 412 / 18 w sprawie dotacji na zakup oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach PDFU_2018-06-18_XL-412-18.pdf (91,81KB)
XL / 411 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-06-18_XL-411-18.pdf (258,46KB)
XL / 410 / 18 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 PDFU_2018-06-18_XL-410-18.pdf (90,71KB)
XL / 409 / 18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2017 PDFU_2018-06-18_XL-409-18.pdf (86,24KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 06-08-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XLI / 417 / 18 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2018-08-06_XLI-417-18.pdf (554,64KB)
XLI / 416 / 18 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2018-08-06_XLI-416-18.pdf (178,33KB)
XLI / 415 / 18 w sprawie przyjęcia od Powiatu Głubczyckiego zadania publicznego z zakresu budowy chodnika w miejscowości Wysoka PDFU_2018-08-06_XLI-415-18.pdf (90,71KB)
XLI / 414 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-08-06_XLI-414-18.pdf (262,98KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 18-06-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XL / 413 / 18 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu  dostarczania  wody i odprowadzania ścieków PDFU_2018-06-18_XL-413-18.pdf (201,79KB)
XL / 412 / 18 w sprawie dotacji na zakup oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach PDFU_2018-06-18_XL-412-18.pdf (91,81KB)
XL / 411 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-06-18_XL-411-18.pdf (258,46KB)
XL / 410 / 18 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 PDFU_2018-06-18_XL-410-18.pdf (90,71KB)
XL / 409 / 18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2017 PDFU_2018-06-18_XL-409-18.pdf (86,24KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 21-05-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXIX / 408 / 18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU_2018-05-21_XXXIX-408-18.pdf (104,04KB)
XXXIX / 407 / 18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty PDFU_2018-05-21_XXXIX-407-18.pdf (96,43KB)
XXXIX / 406 / 18 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice PDFU_2018-05-21_XXXIX-406-18.pdf (93,58KB)
XXXIX / 405 / 18 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne PDFU_2018-05-21_XXXIX-405-18.pdf (88,88KB)
XXXIX / 404 / 18 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2018-05-21_XXXIX-404-18.pdf (326,96KB)
XXXIX / 403 / 18 w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Branice" PDFU_2018-05-21_XXXIX-403-18.pdf (89,21KB)
XXXIX / 402 / 18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2018-05-21_XXXIX-402-18.pdf (2,19MB)
XXXIX / 401 / 18 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2018-05-21_XXXIX-401-18.pdf (86,41KB)
XXXIX / 400 / 18 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2018-05-21_XXXIX-400-18.pdf (85,19KB)
XXXIX / 399 / 18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Branice PDFU_2018-05-21_XXXIX-399-18.pdf (89,04KB)
XXXIX / 398 / 18 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
PDFU_2018-05-21_XXXIX-398-18.pdf (92,02KB)
XXXIX / 397 / 18 w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli PDFU_2018-05-21_XXXIX-397-18.pdf (99,75KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 16-04-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVIII / 396 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-04-16_XXXVIII-396-18.pdf (253,84KB)
XXXVIII / 395 / 18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Głubczyckiego PDFU_2018-04-16_XXXVIII-395-18.pdf (89,83KB)
XXXVIII / 394 / 18 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Branice. PDFU_2018-04-16_XXXVIII-394-18.pdf (96,26KB)
XXXVIII / 393 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2018-04-16_XXXVIII-393-18.pdf (87,23KB)
XXXVIII / 392 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2018-04-16_XXXVIII-392-18.pdf (87,26KB)
XXXVIII / 391 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2018-04-16_XXXVIII-391-18.pdf (86,33KB)
XXXVIII / 390 / 18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
PDFU_2018-04-16_XXXVIII-390-18.pdf (105,77KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-03-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVII / 389 / 18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej PDFU_2018-03-19_XXXVII-389-18.pdf (90,54KB)
XXXVII / 388 / 18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2018 r. PDFU_2018-03-19_XXXVII-388-18.pdf (112,08KB)
XXXVII / 387 / 18 w sprawie podziału Gminy Branice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFU_2018-03-19_XXXVII-387-18.pdf (174,18KB)
XXXVII / 386 / 18 w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDFU_2018-03-19_XXXVII-386-18.pdf (174,39KB)
XXXVII / 385 / 18 w sprawie likwidacji  Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach PDFU_2018-03-19_XXXVII-385-18.pdf (226,98KB)
XXXVII / 384 / 18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/378/18 Rady Gminy Branice z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach PDFU_2018-03-19_XXXVII-384-18.pdf (167,94KB)
XXXVII / 383 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-03-19_XXXVII-383-18.pdf (424,81KB)
XXXVII / 382 / 18 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice  
na lata 2018-2021
PDFU_2018-03-19_XXXVII-382-18.pdf (3,49MB)
XXXVII / 381 / 18 W sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Branice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych PDFU_2018-03-19_XXXVII-381-18.pdf (92,48KB)
XXXVII / 380 / 18 w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży PDFU_2018-03-19_XXXVII-380-18.pdf (93,54KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 19-02-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXVI / 379 / 18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok PDFU_2018-02-19_XXXVI-379-18.pdf (123,13KB)
XXXVI / 378 / 18 w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach PDFU_2018-02-19_XXXVI-378-18.pdf (226,29KB)
XXXVI / 377 / 18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. PDFU_2018-02-19_XXXVI-377-18.pdf (91,01KB)
XXXVI / 376 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2018-02-19_XXXVI-376-18.pdf (87,34KB)
XXXVI / 375 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2018-02-19_XXXVI-375-18.pdf (88,66KB)
XXXVI / 374 / 18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Branice PDFU_2018-02-19_XXXVI-374-18.pdf (98,50KB)
XXXVI / 373 / 18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/187/09 Rady Gminy Branice z dnia 17 marca 2009 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia   z opłat i określenia trybu ich pobierania PDFU_2018-02-19_XXXVI-373-18.pdf (183,31KB)

 

 

Posiedzenie z dnia 15-01-2018r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XXXV / 372 / 18 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2018-01-15_XXXV-372-18.pdf (255,38KB)
XXXV / 371 / 18 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2018-01-15_XXXV-371-18.pdf (89,22KB)
XXXV / 370 / 18 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2018-01-15_XXXV-370-18.pdf (89,49KB)
XXXV / 369 / 18 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2018-01-15_XXXV-369-18.pdf (89,82KB)
XXXV / 368 / 18 w sprawie  powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Branice PDFU_2018-01-15_XXXV-368-18.pdf (91,45KB)
XXXV / 367 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2018-01-15_XXXV-367-18.pdf (87,72KB)
XXXV / 366 / 18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości PDFU_2018-01-15_XXXV-366-18.pdf (87,86KB)
XXXV / 365 / 18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno-Ekologicznej na 2018 rok PDFU_2018-01-15_XXXV-365-18.pdf (167,33KB)
XXXV / 364 / 18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Realizacji Zadań Społecznych, Oświatowych i OSP na 2018 rok PDFU_2018-01-15_XXXV-364-18.pdf (173,76KB)
XXXV / 363 / 18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Lokalnych Przedsięwzięć Gospodarczych na 2018 rok PDFU_2018-01-15_XXXV-363-18.pdf (169,19KB)
XXXV / 362 / 18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2018 rok PDFU_2018-01-15_XXXV-362-18.pdf (169,44KB)
XXXV / 361 / 18 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok PDFU_2018-01-15_XXXV-361-18.pdf (164,48KB)
XXXV / 360 / 18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2018 rok PDFU_2018-01-15_XXXV-360-18.pdf (172,86KB)