Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-12-06 - BG.6840.17.1.2017.MW - II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

Branice, dnia 06.12.2017r.

 

 BG.6840.17.1.2017.MW

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie działki,
Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P) /
studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Nr działki:
1310

NR KW:
OP1G/
00018594/6

Włodzienin 137

Część budynku o pow. 244,21 m² i udziale w nieruchomości wspólnej 4694/10000

(S) teren zabudowany / zainwestowany

Część budynku mieszkalnego kilkurodzinnego o pow. 244,21 m² dotychczas nieużytkowana. Lokale 4,5,6,7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4694/10000. Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dach kryty dachówka ceramiczną stolarki drzwiowej brak, stolarka okienna częściowo drewniana, częściowo brak. Brak tynków wewnętrznych, podłóg, instalacji wewnętrznych, urządzeń. Stopień zużycia 50%

09.01.2018

 

godz 10:00

55 000,00 zł

+ VAT wg obowiązującej  stawki

 

6000,00 zł

 

04.01.2018

Sprzedaż  w formie II przetargu ustnego nieograniczonego

 Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – pokój 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia i numeru nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomości nie jest obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.