Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-11-02 - ZP.272.FN.5.2017SR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Branice, dnia 2017-11-02

 

ZP.272.FN.5.2017SR     

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

o nr ZP.272.FN.5.2017SR na zadanie pn. „Długoterminowy kredyt w wysokości 378.000,00 zł z przeznaczeniem na  remont byłego budynku USC w Branicach”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. Postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożone jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

1) Cena ofertowa brutto - 60%

2) Czas uruchomienia kredytu –30%

3) Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego - 10 %

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium Czas uruchomienia kredytu

Liczba pkt w kryterium Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, Czas uruchomienia kredytu i Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

60

30

10

100

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 02 listopada 2017 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Sebastian Baca