Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-13 - BG.271.20.2017.AK - Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice

Branice, 13 października 2017r.

 

BG.271.20.2017.AK

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice” odbyło się w dniu 13.10.2017r. o godz. 9.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 212.070,18 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto

Gwarancja

1

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin

212.027,39

60 miesięcy

2

APIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław

251.547,72

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych
Tomasz Gatner
ul. Ogrodowa 4
48-140 Branice

199.407,52

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z pó źn. zm.) na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do dnia 16.10.2017 r. włącznie, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które stanowi załącznik nr 3.4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                        

 

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca