Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-10 - Nabór na stanowisko "Asystent Rodziny" w OPS w Branicach

Branice, dnia 10 października 2017 r.

 

NABÓR NA STANOWISKO „ASYSTENT RODZINY”
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Asystenta Rodziny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach

 

Przedmiot naboru

 • Stanowisko: asystent rodziny
 • Liczba stanowisk: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę,
 • Podstawa zatrudnienia: Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę – w systemie zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1/5 etatu. Oznacza to prace także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy i weekendy,
 • Przewidywany okres zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Opis stanowiska

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną,
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860).

 

 

Wymagania dla kandydata

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna i co najmniej 2-letni ogólny staż pracy,
 • posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej 2-letni ogólny staż pracy,
 • posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej 5-letni ogólny staż pracy ,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • kreatywność, odporność na stres,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. przykładowy plan pracy z rodziną,
 5. oświadczenia kandydata:
 • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych”,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny” w terminie do dnia 20 października 2017 r. do godziny 13.00 ( decyduje data wpływu do OPS ) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Główna 61, 48-140 Branice.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty odrzucone można odbierać w OPS w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kierownik OPS w Branicach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.
 • Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach

Aneta Kuziora