Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-09-07 - BG.271.17.2017.AK - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i o unieważnieniu postępowania przetargowego na Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne...Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice

Branice,  dnia  07.09.2017 r.

 

 

BG.271.17.2017.AK

 

Zawiadomienie
o odrzuceniu oferty i o unieważnieniu postępowania  przetargowego

                               

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”   

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92  ust. 1 pkt 3) i 7) w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7b) oraz art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, lub „ZamPublU” zawiadamia o:

  1. Odrzuceniu oferty Konsorcjum firm : D & G Building Group Sp. z o.o. z/s przy ul. Długiej 11, 48-130 Kietrz oraz Zakładu Usługowo – Handlowego Kamil Duda z/s przy ul. Zielonej 42, 48-130 Kietrz, złożonej w ww. postepowaniu
  2. unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.17.2017.AK, ogłoszonego w BZP pod Nr 572820-N-2017 ( data zamieszczenia 17.08.2017 r. ),

dotyczącego  zadania pn. :  „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”, w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b) oraz ar.  93 ust. 1 pkt 1) ustawy. 

 

Uzasadnienie:

 

W niniejszym postepowaniu zostały złożone dwie oferty:

Pierwsza Konsorcjum firm:   Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych  RYMAR R. Szejna, M. Biała, Spółka Jawna, Ul. Przyjaźni 45A 47-225 Kędzierzyn  Koźle oraz PAGA- UNIBUD S.C. ul. Piastowska 16 47-303 Krapkowice,

druga także Konsorcjum firm: D & G Building Group Sp. z o.o., ul. Długa 11, 48-130 Kietrz i Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz.

Jednakże złożona w ofercie wykonawcy - Konsorcjum firm: D & G Building Group Sp. z o.o., ul. Długa 11, 48-130 Kietrz i Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz – gwarancja wadialna nie zabezpiecza oferty Konsorcjum.

Gwarancja wadialna tego wykonawcy została bowiem złożona tylko przez Kamila Dudę prowadzącego Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz, a zatem podmiot, który w ogóle w przedmiotowym postępowaniu nie złożył oferty. Wobec powyższego gwarancja wadialna udzielona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia  Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie nr 903012278745 z dnia 1.09.2017 r. zabezpiecza ofertę Kamila Dudy prowadzącego Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz, która to oferta w ogóle w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona, natomiast oferta Konsorcjum pozostaje w przedmiotowym postępowaniu nie zabezpieczona, gdyż powyższa gwarancja wskazuje i definiuje jako "Wykonawcę", tj. zobowiązanego z gwarancji, jedynie Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz. Ponadto, treść gwarancji ubezpieczeniowej wskazuje, że to Kamil Duda, a nie Konsorcjum, złożyło ofertę w postępowaniu na „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”  

Ustawodawca przyjął, że wadium może być wnoszone w pieniądzu (art. 45 ust. 6 pkt 1) oraz w poręczeniach lub gwarancjach (art. 45 ust. 6 pkt 2-5), dopuszczając w szczególności gwarancje bankowe (pkt 3) i ubezpieczeniowe (pkt 4). Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji, to gwarancję taką niezależnie od tego czy jest to gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa powszechnie nazywana jest gwarancją wadialną.

Niewątpliwym jest, że dokument gwarancji wadialnej jest dokumentem, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ZamPublU, (podobnie wyroki KIO: z 7 lipca 2014 r., KIO 1298/14; z 9 lutego 2012 r., KIO 150/12). Stwierdzenie jego wadliwości skutkuje uznaniem, że wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu i stanowi przesłankę obecnie do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b  ZamPublU.

Zostało wydanych kilka wyroków sądów okręgowych w tym zakresie, tj. wyrok SO w Słupsku z 23 lipca 2015 r., sygn. akt IV Ca 357/15, dwa wyroki SO w Warszawie - z 10 września 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1041/15 i z 14 października 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1313/15, wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, z dnia 22 stycznia 2016 roku sygn. akt: XII Ga 697/15, oraz wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 30 marca 2016 roku sygn. V Ga 205/15. W czterech spośród ww. wyroków sądów okręgowych prezentowane jest stanowisko iż dla ważności wadium wnoszonego przez konsorcjum nie jest wystarczające wpisanie w treść gwarancji wyłącznie jednego wykonawcy.

Kamil Duda składając wniosek do TUiR Ergo Hestia o udzielenie gwarancji, wskazał tylko jeden podmiot – siebie - jako ubiegający się o udzielenie zamówienia. Tym samym nie podał gwarantowi, że składa ofertę w ramach konsorcjum i gwarancja o której wydanie wnioskuje, będzie miała zabezpieczać ofertę konsorcjum. Z literalnej treści przedłożonej gwarancji jednoznacznie wynika iż gwarant objął ochroną wyłącznie jednego wykonawcę - Kamila Dudę prowadzącego Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej, dla odpowiedzialności gwaranta znaczenie ma treść wynikająca z listu gwarancyjnego. Jeżeli zakres podmiotowy udzielonej gwarancji obejmuje tylko jednego spośród wykonawców wspólnie składających ofertę to Zamawiający nigdy nie może być pewny, czy gwarant nie odmówi wypłaty wadium. W szczególności jeżeli zaistnienie przesłanek zatrzymania wadium związane było z okolicznościami dotyczącymi innego wykonawcy niż podmiot oznaczony w liście gwarancyjnym.

Dla wywiedzenia iż gwarant bierze także odpowiedzialność za działania i zaniechania ewentualnych i nieznanych sobie konsorcjantów, zamierzających realizować zamówienie, to dla prawidłowego zabezpieczenia interesu Zamawiającego, stanowisko to winno znaleźć odzwierciedlenie w treści listu gwarancyjnego, np. przez wskazanie, że przez wykonawcę należy rozumieć nie tylko wykonawcę oznaczonego, ale i wszystkich wykonawców, z którymi ten wykonawca zdecyduje się ostatecznie złożyć ofertę w oznaczonym postępowaniu.

Podkreślić należy iż w doktrynie została przyjęta zasada, że wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej musi mieć taką samą płynność, jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne (por. wyrok SO w Warszawie z 14 października 2015 r., sygn. akt XXIII Ga 1313/15 oraz KIO z dnia 17 czerwca 2008 r., o sygnaturze KIO/UZP 537/08).

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji znaczenie ma wyłącznie stosunek pomiędzy gwarantem, a Zamawiającym jako beneficjentem, którego treść wynika z listu gwarancyjnego. Z żadnego przepisu ZamPublU w tym i z art. 23 nie wynika, aby pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia zachodził węzeł odpowiedzialności solidarnej. ZamPublU w art. 141 ustanawia solidarną odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopiero za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za wykonanie umowy. Złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być uznane za zaciągnięcie zobowiązania, za które odpowiadają solidarnie, gdyż nie ma w tym przypadku wspólnego dla tych wykonawców mienia.

Bez znaczenia jest także to, iż z treści pełnomocnictwa z dnia  4.09.2017 r. wynika, że do wpłacenia /wniesienia wadium (…) w formie wymaganej przez Zamawiającego upoważniony jest tylko jeden podmiot - członek Konsorcjum - Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz, skoro gwarancja została udzielona Kamilowi Duda, który nie działa w imieniu konsorcjantów czyli jako pełnomocnik całego konsorcjum. Ponadto pełnomocnictwo zostało udzielone po dacie uzyskania przez Kamila Dudę gwarancji wadialnej.  

Z faktu udzielenia pełnomocnictwa wynika tylko tyle, że umocowany podmiot - członek konsorcjum może samodzielnie zawrzeć umowę gwarancji w imieniu konsorcjum, z tym jednak zastrzeżeniem, że powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści gwarancji. W przedmiotowym dokumencie gwarancji brak jest jakiejkolwiek wzmianki o tym iż Kamil Duda będzie składał ofertę w ramach konsorcjum.

 

Wobec odrzucenia oferty Konsorcjum firm: D & G Building Group Sp. z o.o., ul. Długa 11, 48-130 Kietrz i Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz, jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu pozostała oferta Konsorcjum firm:   Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych  RYMAR R. Szejna, M. Biała, Spółka Jawna, Ul. Przyjaźni 45A 47-225 Kędzierzyn  Koźle oraz PAGA- UNIBUD S.C. ul. Piastowska 16 47-303 Krapkowice z ceną ofertową na kwotę 1.410.449,75 zł. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1.132.065,76 zł brutto.

 

Wobec zatem tego, że cena jedynej ważnej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca