Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-08-22 - Nr BG.6220.8.22.2016.AW - obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Branice,  dnia  22.08.2017r.

 

Nr BG.6220.8.22.2016.AW

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1  w związku z  art. 79 ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

ZAWIADAMIAM
O POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM   PROWADZONYM
Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

 

oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego  na  ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

Inwestor: Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Projektowane przedsięwzięcie  polega na budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek  z dnia 28.11.2016 roku uzupełniony w dniu 09.01.2017r. oraz 08.08.2017r. złożony  przez Pana  Mariusz Kot zam. Jędrychowice 36, 48-140 Branice

Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Informacje o:

1)  wniosku,

2)  raporcie oddziaływania na środowisko,

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: BG.6220.8.2.2016.AW z dnia 27.01.2017r.

Raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko złożono  w dniu 28 listopada  2016 roku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W dniu 8 sierpnia 2017r. Inwestor dokonał uzupełnienia raportu.

Zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy  z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)  postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Branice  jest organem  właściwym do wydania decyzji  oraz do  rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie  wydana po uzgodnieniu  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Głubczycach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu i Marszałkiem Województwa Opolskiego.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 3 i art. 77 ust. 1 pkt 2  ustawy  o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego     ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach i Marszałka Województwa Opolskiego o opinię oraz do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację .

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości  zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków  w terminie  od  25.08.2017r. - 25.09.2017 włącznie.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy  uwagi i wnioski  mogą być wnoszone  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, pokój nr 4  w godzinach urzędowania  lub za pomocą środków  komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania  ich podpisem elektronicznym.  Uwagi i wnioski złożone po upływie  wyznaczonego terminu  pozostawia się bez rozpoznania, zgodnie z art. 35   ustawy z dnia  3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa  dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy  strony albo z przyczyn niezależnych od organu .

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego  w toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu . Zgodnie z §  2 tego przepisu,  w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie  zostaje zamieszczone  na stronie Biuletynu Informacji Publicznych  Urzędu Gminy w Branicach oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Jędrychowice.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

  1. Mariusz Kot, Jędrychowice 36, 48-140 Branice
  2. a/a