Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-07-31 - BG.6840.10.4.2017.MW - II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

Branice, dnia 31.07.2017 r.

BG.6840.10.4.2017.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie

 

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

42

KW nr

OP1G/00028302/6

 

0,1054 ha

+ budynek 34 m2

Wiechowice

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

01.09.2017

 

godz.10:00

9 332,60 zł + VAT według obowiązującej stawki

1 000.00 zł

 

wpłata do 28.08.2017r

Sprzedaż w formie II przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Opis: Działka nieużytkowana, zarośnięta, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 34 m2,zużytym w 85% .Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, kształt mało korzystny. Działka usytuowana w sąsiedztwie budynków mieszkalnych .

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium.

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.