Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-07-19 - Zarządzenie nr 58G/17 Wójta Gminy Branice - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy w miejscowości Branice

Branice, dnia 19.07.2017r.

 

Zarządzenie nr 58G/17
Wójta Gminy Branice

z dnia 19 lipca 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy w miejscowości Branice

 

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2486) w związku z art.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 744),

 

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego w miejscowości Branice.

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji od mieszkańców na temat nowej nazwy ulicy w zamian za nazwę obecną, o której mowa w § 1.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 13 sierpnia 2017 roku.

§ 4. Konsultacje mają zasięg lokalny i mogą brać w nich udział wszyscy mieszkańcy Branic.

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiet wypełnionych przez mieszkańców, poprzez akceptację nazwy zaproponowanej przez Wójta Gminy Branice lub przedstawienie własnej propozycji nazwy ulicy.

§ 6. 1. Wzór ankiety konsultacyjnej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Formularze ankiet, o których mowa w ust.1 dostępne będą w Urzędzie Gminy w Branicach, u Sołtysa Wsi Branice, oraz zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Branice (www.bip.branice.pl) i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach (www.branice.pl).

§ 7. Wypełnione formularze ankiet konsultacyjnych można składać:

1) w wersji papierowej:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy w Brancach ul. Słowackiego 3 (pok. nr 20, II piętro)

b) u Sołtysa Wsi Branice;

2) poprzez przesłanie droga elektroniczną na adres: ug@branice.pl

§ 8. Zebrane ankiety konsultacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 9. 1 Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 14dni od daty zakończenia konsultacji.

2. Nowa nazwa ulicy zostanie wybrana na podstawie propozycji, która uzyska największą liczbę głosów wsparcia mieszkańców.

3. Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany projekt uchwały Rady Gminy Branice zmieniający dotychczasową nazwę ulicy Żymierskiego.

§ 10. Do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji wyznaczam Kierownika Referatu  Organizacyjno-Prawnego oraz Kierownika Referatu Administracyjno-Kontrolnego.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego.

§ 12. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjno-Kontrolnego.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Branice oraz publikację na stronie Urzędu Gminy w Branicach oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie Nr 58G-17.pdf (40,29KB)