Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-07-05 - Nr BG.6220.1.10.2017.AW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: "Podłączeniu do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice"

Branice,  dnia  30.06.2017r.

 

Nr BG.6220.1.10.2017.AW

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) mając na uwadze art. 3 pkt 11, art. 38, art. 85 ust.3, 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

 

podaje do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamia strony postępowania o:

wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. akt BG.6220.1.9.2017.AW
w dniu 30.06.2017 r. dla inwestycji pn:

 

,,Podłączeniu do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice”

 

wydanej na wniosek TOP FARMS GŁUBCZYCE SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140  Branice, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 

 

Zastępca Wójta

Katarzyna Herbut

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice,
  2. Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.branice.pl
  3. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Posucice,
  4. Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dzbańce Osiedle.