Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-27 - ZP.272.FN.2.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Branice, dnia 2017-06-27

 

 ZP.272.FN.2.2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

o nr ZP.272.FN.2.2017 na zadanie pn. „Długoterminowy kredyt w wysokości 787.500,00 zł z przeznaczeniem na  budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. Postępowaniu.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

  1) Cena ofertowa brutto - 60%
  2) Czas uruchomienia kredytu –30%
  3) Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego - 10 %

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium Czas uruchomienia kredytu

Liczba pkt w kryterium Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, Czas uruchomienia kredytu i Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

60

30

10

100

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
   

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 27-06-2017