Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-23 - BG.271.3.2017.KJ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „BG.271.3.2017.KJ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka – Jakubowice"

Branice, dnia 2017-06-23

Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice

 

BG.271.3.2017.KJ

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

BG.271.3.2017.KJ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka – Jakubowice"

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11
48-100 Głubczyce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

  1. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60%

2) gwarancja –30%

3) doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy - 10 %

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Liczba pkt w kryterium doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, gwarancja i doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

60

30

10

100

2

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

52,35

30

10

92,35

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 23.06.2017.

 

 

WÓJT GMINY
/-/ Sebastian  Baca