Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-21 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych

Załącznik do Zarządzenia Nr 34U/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

 

Wójt Gminy Branice

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw finansowych
oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych

w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie średnie.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 7. Znajomość obsługi komputera.

 8. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe związane z pracą na podobnym stanowisku.

 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się.

 3. Sumienność, odpowiedzialność, dokładność.

 4. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

 5. Samodzielność, kreatywność.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Życiorys (CV) z uwzględnienie dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 115. poz. 971).

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).

 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska do spraw finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych.

 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”

 

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania jednostek oświatowych.

 2. Prowadzenie księgowości analitycznej – kart wydatków.

 3. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rachunków gotówkowych i bezgotówkowych.

 4. Sporządzanie przelewów na rzecz kontrahentów na podstawie rachunków zgodnie z dekretacją budżetową za materiały i usługi.

 5. Sprawdzanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

 6. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu.

 7. Rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie środków trwałych.

 8. Prowadzenie całości spraw wynikających z art.70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 poz. 1943) – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

 9. Prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń dla właścicieli  nieruchomości na których powstają odpady komunalne.

 10. Prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec osób nie wnoszących terminowo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 11. Prowadzenie całości zadań związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem podań o umorzenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozłożenie zaległości na raty i wydawanie decyzji w tym zakresie.

 

 

V. Zadania pomocnicze:

 1. Pełnienie zastępstwa na stanowiskach ds. finansów oświaty i realizacji budżetu gminy oraz obsługi kasy gminnej.

 2. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

 

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.

 3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Branicach.

 

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Branicach
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 3 lipca 2017 r. do godziny 900
w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko do spraw finansowych oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych”.
 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 3 lipca 2017 r. o godzinie 1000, a rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 3 lipca 2017r. o godzinie 1030.

 

 

 

 

Wójt Gminy Branice

/-/ Sebastian Baca

 

 

PDFZarządzenie Nr 34U-17.pdf (54,39KB)