Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-06-06 - BG.271.3.2017.KJ - Informacja z otwarcia ofert dotycząca zamówienia: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka - Jakubowice”

Branice, 6 czerwca 2017r.

 

BG.271.3.2017.KJ

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka - Jakubowice”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó źn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka- Jakubowice” odbyło się w dniu 02.06.2017r. o godz. 9.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 924.716,23 zł brutto.

 

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja

1

TRANSKOM Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1

47-143 JARYSZÓW

998.112,16

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

870.537,01

60 miesięcy

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o ilości robót budowlanych, na których osoba wskazana w ofertach pełnieniła funkcję kierownika budowy, obejmujących budowę  lub przebudowę drogi o długości co najmniej 1,5 km.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy

1

TRANSKOM Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1

47-143 JARYSZÓW

4 roboty budowlane

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

5 robót budowlanych

 

Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z pó źn. zm.) na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do dnia 09.06.2017 r. włącznie, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które stanowi załącznik nr 3.4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Wójta Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

 

Załączniki

PDFBG_271_3_2017_KJ_Sprostowanie.pdf (23,75KB)