Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-05-31 - Do ogłoszenia BZP nr 511726 - Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Branice, dnia 31.05.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE  TREŚCI SIWZ

 

O G ł O S Z E N I E na zadanie: "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury
z zagospodarowaniem terenu ”
 BZP nr 511726  z dnia 29 maja 2017r.

Zamawiający  działając na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w pkt 2.4   (str 4 SIWZ) w zakresie informacji o dacie publikacji ogłoszenia w BZP o zamówieniu, która polega na nadaniu nowego brzmienia:

pkt 2.4 o treści: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2017 r., a także zostało umieszczone na stronie internetowej www.bip.branice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.”

Uzasadnienie  zmiany: 

Zmiana  wynikła z omyłki pisarskiej.

 

Biorąc pod  uwagę zakres powyższej zmiany Zamawiający  nie  przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert pozostaje niezmieniony  :      13 czerwca 2017r. godz. 900
Termin otwarcia ofert pozostaje niezmieniony:          13 czerwca 2017r. godz. 915

Niniejsze  zmiana stanowi  integralną  część  dokumentacji  przetargowej o nr BG.271.2.2017.KJ