Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-05-15 - BG.6840.9.1.2017.MW - I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży działki

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_9_1_2017_MW_2017_05_15.pdf (35,08KB)

 

Branice, dnia 15.02.2017r.

 

 

 

BG.6840.9.1.2017.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie nr działki i KW

Pow. i położenie

Przeznacze-
nie w planie (P)/studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

802/1

KW nr OP1G/
00023893/0

 

0.8383 ha Branice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

 

Grunt orny (RIIIa-0,1815 ha; RIVa – 0,6204; RV- 0,0364) położony przy granicy z Republika Czeską, kształt korzystny, regularny wielokąt, dojazd drogą transportu rolnego.

19.06.2017

 

godz.10:00

46 159,50 zł  podlega zwolnieniu z podatku VAT

 

5 000.00 zł

 

wpłata do 14.06.2017r

Sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych którzy wpłacą wadium w terminie i  złożą stosowne  oświadczenia

 

 

W celu potwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w przetargu należy do dnia 13.06.2017 do godz 11:45 złożyć w sekretariacie Urzędu oświadczenia będące załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. (oświadczenia dostępne również w siedzibie urzędu Gminy pokój 17)

 

Za rolnika indywidualnego (w rozumieniu art.5 i 6 UKUR) uważa się osobę fizyczną, będącą:

  • właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha,
  • posiadającą kwalifikacje rolnicze,
  • zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład  tego gospodarstwa,
  • prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,

 

  1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
  2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
    1. uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub  wykształcenie średnie lub wyższe, lub
    2. osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – pokój nr 18).

 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia i numeru nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

 

Nieruchomości nie jest obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Załączniki